fbpx

Informace GDPR

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Poskytli jste nám osobní údaje a my bychom Vás chtěli ubezpečit, že k nim přistupujeme korektně a s úctou. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR), dále jen Nařízení.

Vaše osobní údaje jsou u nás chráněny. Provádíme vhodná technická a organizační opatření tak, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

Níže se dozvíte informace, které Vám pomohou zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jaká jsou Vaše práva, která vyplývají z Nařízení.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje odběratelů i dodavatelů. Získáváme od Vás obecné osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, u OSVČ název společnosti a DIČ, telefonní, emailový kontakt a kontaktní adresa či adresa doručení. Tyto osobní údaje nám umožňují plnit obchodně smluvní vztah. K jejich uchovávání nás také vede oprávněný zájem z důvodů organizace setkávání přátel, odběratelů i dodavatelů společnosti Pošli Radost. OÚ uchováváme minimálně po dobu plnění obchodního vztahu, tedy po dobu zajištění realizace Vaší objednávky resp. dodávky. Navíc pak po dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Maximálně OÚ uchováváme pro oprávněný zájem po dobu 5 let, počítaje ukončením povinnosti uchovávat OÚ podle obecně závazných právních předpisů, pokud nevyužijete práva na výmaz OÚ.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů jsou naši partneři, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s Vámi. Jsou to poskytovatelé kurýrní a logistické služby, outsourcingové účetní služby, banky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky. Pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naší společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.    

 

Jaká máte podle Nařízení GDPR práva?

Právo na výmaz (být zapomenut) – Vaše osobní údaje budou na Vaši žádost vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – pokud o to požádáte, poskytneme Vám přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Právo na přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smluvního vztahu nebo souhlasu, budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby Vám jejich neaktuální verze nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost

pošli RADOST s.r.o.
Štramberská 2871/47
703 00 Ostrava
Ič: 070 48 611

V případě dotazů k GDPR nás kontaktujte na info@posliradost.cz.